Category: Hướng dẫn vay vốn

Hồ sơ vay mua nhà ở Xã Hội – Người có công thương binh

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Người có công với cách mạng, thương binh… (đã hết tuổi lao động) 1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu 2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Xin xác nhận tại UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu. Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội thì...

Read More

Hồ sơ vay mua nhà ở Xã Hội – Lao động thuộc doanh nghiệp nhà nước

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, có hợp đồng lao động mà không phải là công chức, viên chức 1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu 2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Xin xác nhận tại UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu. Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ...

Read More

Hồ sơ vay vốn mua nhà xã hội – Doanh Nghiệp Tư Nhân

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân (không phải người có công với cách mạng, thương binh…) 1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu 2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Xin xác nhận tại UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu. Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú...

Read More

Hồ sơ vay mua nhà ở Xã Hội – Cán bộ công chức

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với cán bộ, công chức, viên chức 1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu 2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Xin xác nhận tại UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu. Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Mẫu 03 phải in làm...

Read More

Hồ sơ mua nhà ở xã hội – Lực lượng vũ trang

Stt Thành phần hồ sơ Loại văn bản Đối với lực lượng vũ trang (công an, quân đội) 1 Đơn đăng ký mua nhà Bản gốc Theo mẫu 2 Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở Bản gốc Người đứng đơn xin xác nhận tại cơ quan đơn vị theo Theo mẫu; Vợ hoặc chồng người đứng đơn (nếu có) phải xin xác nhận về hộ khẩu và thực trạng chỗ ở  của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú theo Theo mẫu 3 Giấy xác nhận thu nhập Bản...

Read More