Category: Luật pháp

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Luật nhà ở số  65/2014/QH13 có 13 chương, 183 điều với những nội dung chính như sau: Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Sở hữu nhà ở. Chương 3: Phát triển nhà ở. Chương 4: Chính sách về nhà ở xã hội. Chương 5: Tài chính cho phát triển nhà ở. Chương 6: Quản lý và sử dụng nhà ở. Chương 7: Quản lý và sử dụng nhà chung cư. Chương 8: Giao dịch về nhà ở. Chương 9: Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chương 10: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở. Chương 11: Quản lý nhà nước về nhà ở. Chương 12: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở. Chương 13: Điều khoản thi hành. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng...

Read More

Thông tư 76/2015/ND-CP Hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

CHƯƠNG I./ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. CHƯƠNG II./ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỤC 1./ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định...

Read More

Luật kinh doanh bất động sản( 66/2014/QH13)

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có 6 chương, 82 điều với những nội dung chính như sau: – Chương 1: Những quy định chung. – Chương 2: Kinh doanh bất động sản có sẵn. – Chương 3: Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. – Chương 4: Kinh doanh dịch vụ bất động sản. – Chương 5: Quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản. – Chương 6: Điều khoản thi hành. CHƯƠNG I./  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản Điều 5. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh Điều 6. Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản Điều 8. Các hành vi bị cấm Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. 2. Cơ quan, tổ...

Read More

Danh mục luật, nghị định, thông tư cần có với môi giới bất động sản

Đối với chuyên gia môi giới bất động sản hành nghề tại Việt Nam, việc nắm được luật pháp của Việt Nam quy định trong lĩnh vực bất động sản là một điều kiện bắt buộc. Và đây cũng là một trong những yếu tố để đánh giá môi giới nào chuyên nghiệp hay chưa. Trên cơ sở đó, chungcu.edu.vn đưa ra các danh sách luật, nghị định, thông tư cần thiết tại Việt Nam để các môi giới nắm rõ và nghiên cứu một cách bài bản để trở thành chuyên gia môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam. Luật Nhà Ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc Hội. Luật Đất Đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội. Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cùa Quốc Hội. Luật Dân Sự Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch...

Read More

Kiến thức mà môi giới bất động sản bắt buộc phải có!

Theo thông tư mới nhất 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 (của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) thì có thể thấy việc nhà nước đang đề cao việc chuyên nghiệp hóa của các môi giới bất động sản từ năm 2015. Với những điều kiện này việc thi sát hạch để lấy chứng chỉ là bắt buộc và thông qua sở. Vậy môi giới bất động sản chúng ta cần làm gì để đáp ứng những yêu cầu của thông tư, đó là việc phải bổ xung ngay những kiến thức bắt buộc phải có trong nghề này. 1. Quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, giao dịch bất động sản a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản; b) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; c) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành; d) Các quy định...

Read More