can ho phuc thinh diện tích 81m2

can ho phuc thinh noi that hợp lý