Category: Luật pháp

Luật nhà ở 65/2014/QH13

Luật nhà ở số  65/2014/QH13 có 13 chương, 183 điều với những nội dung chính như sau: Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Sở hữu nhà ở. Chương 3: Phát triển nhà ở. Chương 4: Chính sách về nhà ở xã hội. Chương 5: Tài chính...

Read More