Đối với chuyên gia môi giới bất động sản hành nghề tại Việt Nam, việc nắm được luật pháp của Việt Nam quy định trong lĩnh vực bất động sản là một điều kiện bắt buộc. Và đây cũng là một trong những yếu tố để đánh giá môi giới nào chuyên nghiệp hay chưa. Trên cơ sở đó, chungcu.edu.vn đưa ra các danh sách luật, nghị định, thông tư cần thiết tại Việt Nam để các môi giới nắm rõ và nghiên cứu một cách bài bản để trở thành chuyên gia môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam.

  • Luật Nhà Ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc Hội.
  • Luật Đất Đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội.
  • Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 cùa Quốc Hội.
  • Luật Dân Sự
  • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở;
  • Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Không những nêu ra những luật, nghị định, thông tư mà các môi giới bất động sản cần có tại Việt Nam, chungcu.edu.vn còn đồng hành cùng các môi giới trong những phân tích cụ thể và chuyên sâu để có thể cùng trao đổi và nâng cao hiểu biết hơn trong nghề.

Chúc các môi giới bất động sản luôn thành công và may mắn trong tương lai.