kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần có nhiều điều kiện

kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là lĩnh vực rất khó