Theo thông tư mới nhất 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 (của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành lập và t chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnthì có thể thấy việc nhà nước đang đề cao việc chuyên nghiệp hóa của các môi giới bất động sản từ năm 2015. Với những điều kiện này việc thi sát hạch để lấy chứng chỉ là bắt buộc và thông qua sở. Vậy môi giới bất động sản chúng ta cần làm gì để đáp ứng những yêu cầu của thông tư, đó là việc phải bổ xung ngay những kiến thức bắt buộc phải có trong nghề này.

1. Quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, giao dịch bất động sản

a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản;

b) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Dân sự;

đ) Các quy định về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế, phí.

Thị trường bất động sản

a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;

b) Phân loại thị trường bất động sản;

c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;

d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;

đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;

e) Giá trị và giá cả bất động sản.

Đầu tư kinh doanh bất động sản

a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;

b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;

đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản.

Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.