chung cu phuc thinh nam ngay mặt đường 32

chung cu phuc thinh có vị trí đắc địa