Thông tin bất động sản phải được công bố trên website chủ đầu tư

Thông tin bất động sản phải được công bố trên website chủ đầu tư sẽ được thực hiện trong thời gian tới